Аппақ ишан мешіт-медресесі


35. Аппақ-Ишан сәулет кешені (мешіт, медресе, дәрісхана) ХІХ ғ.
Мешіт-медресе құрылысы 1840 жылдары бастау алып діни оқу орны ретінде 1927 жылға дейін қызмет еткен. Кешен құрылысына: медресе, мешіт, дәрісхана кіреді.Алғашқы кезде көптің көмегімен асарлатып осы мешіттің орнына қам кірпіштен шағын ғана мешіт тұрғызылған. Шаян ауылынан мешіт-медресе ашылғанын естіген халық, жан-жақтан ағыла бастайды. Шағын мешітте шәкірт тәрбиелеу үшін кең бөлмелер қажет болғандықтан, Қосым ишанның баласы Сейдахмет патша ағзамның шенеуніктеріне қайта-қайта барып жүріп, күйдірілген қыштан мешіт медресе тұрғызуға 150 рубль орыс ақшасын бөлдіріп, рұқсат алады. Сондай-ақ, жергілікті халықтың жинаған қаржысымен қоса мешіт-медресенің үш комплексті құрылысы басталып, бірнеше жылдарға созылған. Мешіт-медресе құрылысын Қосым баба бастап, баласы Сейдахмет жалғастырып, немересі Аппақ ишан аяқтайды.Аппақ Ишан медресесі (П) әрпі тәрізді орналасқан. Медресе 32 бөлмеден: 4 оқу бөлмесі, 3 дәліз, 25 құжырадан (бөлме) тұрады. Медресе бір қабатты, жалпы көлемі 50х50 м, бөлмелердің көлемі 3х6 м. Әр бір бөлменің кіре берісі арка болып соғылған. Бөлмелердің есіктері ағаштан, есіктердің үстінде кішкентай терезелері бар.«Мәдени-мұра» бағдарламасы аясында сәулет кешеніне қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген.
35. Архитектурный комплекс Аппак Ишан (мечеть, медресе, аудитория) XIX век. де
Строительство мечеть-медресе началось с 1840-х годов, служил до 1927 года в качестве религиозного учебного заведения. Комплекс включает в себя: медресе, мечеть, учебную комнату.Вначале, с помощью населения, на место этой мечети был построен небольшая мечеть из сырого кирпича. узнав об открытии сельской мечети-медресе в селе Шаян, населения со всех сел начали приходить. Для подготовки учеников в маленькой мечети было необходимо иметь широкие помещения, сын Косым ишана Сейдахмет в результате неоднократных поездок к сотрудникам Царя добивается разрешения на строительство мечети-медресе из жженого кирпича и выделения для этой цели 150 рублей. Включаю к этой сумме те средства, собранные местным населением, начинается строительство трех комплексного мечети-медресе. Работа продолжится на несколько лет. Строительствл мечети-медресе начал Косым баба продолжил сын Сейдазхмет и заканчивает внук Аппак ишан.Медресе Аппак Ишан расположен в виде буквы ( П ). Медресе состоит из 32-х помещений: 4 учебные классы, 3-х коридора, 25-и комнат qujıradan (3). Медресе одноэтажное, общая площадь 50х50 м, 3х6 м. Вход в каждое помещение построен в форме арки. Деревянные двери с маленькими окнами над дверьми номеров.
«Культурное наследие» В рамках программы < культурное наследие> на архитектурного комплекса была проведена. реставрационная работа

35. Architectural complex Appak Ishan (mosque, madrasah, auditorium). XIX century. The construction of the mosque-madrasah began in the 1840s, served until 1927 as a religious educational institution. The complex includes: a madrasah, a mosque, a study room.
At first, with the help of the population, a small mosque was built in the place of this mosque from raw bricks. Having learned about the opening of a rural mosque-madrasah in the village of Shayan, the population from all villages began to come. To prepare pupils in a small mosque, it was necessary to have wide premises, the son of Kosym Ishan, Seydakhmet as a result of repeated trips to the Tsar's staff succeded the permission to build a mosque-madrasah from burnt bricks and allocate 150 rubles for this purpose. Including to this amount those funds collected by the local population, the construction of three complex mosque-madrasah takea a star. The work continued for several years. Construction of the mosque-madrassah began Kosym baba continued his son Seidazhmet and ended grandson Appak ishan.
Madrasah Appak Ishan is located in the form of a letter (P-russian letter П). Madrasah consists of 32 rooms: 4 reading rooms, 3 corridors, 25 other premises. The madrasah is one-storeyed; the total area is 50х50 m, 3х6 m. The entrance to each room is built in the form of an arch.The doors of rooms are made of wood and there are small windows on top parts of them.
Within the framework of the «cultural heritage» program, restoration work on architectural complex was carried out.