Городище Торткултобе (Шинар)

Расположен на 1 км к югу от села Шынар, Казыгуртского района.

Географические координаты: с.ш. 41° 48, 540 в.д. 069° 47, 258

Шынар, төрткүлтөбе
Посмотрев на общий вид, можно предположит что здесь был очень большой город. У Торткултобе была сильная система защиты. В том числе включая территории, прилегающие к основному холмику площадь занимает около 10 га. Окрестность превращено в посевное поле. Здесь вы можете увидеть различные куски керамики. Обеспеченный вокруг отчетливо видны остатки рвов и местонаходение двух башен на южной стороне.

Северная, восточная и западная сторона вертикальной формы высота 30-35 м, южная сторона не высокая ( может быть входная сторона) 10 м. Можно заметить следы грабежа.
Шынар, төрткүлтөбе

Төрткүлтөбе қалашығы (Шынар)

Қазығұрт ауданындағы Шынар ауылынан 1 шақырым оңтүстікте орналасқан.

Географиялық координатасы: с.к. 41° 48, 540 ш.ұ. 069° 47, 258
Шынар, төрткүлтөбе
Жалпы көрінісіне қарап мұнда өте үлкен қала болғанға ұқсайды. Төрткүлтөбенің мықты қорғаныс жүйесі болған. Негізгі төбеге жанасып жатқан жайпақ алаңдарды қосқанда аумағы 4 га шамасында. Айналасы егістікке айналған. Мұнда түрлі керамика сынықтарын кездестіруге болады. Айнала ор іздері, шығыс бетіндегі болған екі мұнара орны анық білінеді.

Солтүстік, шығыс және батыс жағы тік жарлы болып келген, биіктігі 30-35 м, оңтүстік жағы аласа (кіреберіс жағы болуы мүмкін) 10 м. Тонау іздері байқалады.
Шынар, төрткүлтөбе

Городище Каратобе (Х-ХҮІ в.в.)

В 0,5 км к востоку от села Каратобе, на левом возвышенном берегу горного ручья. Открыто и обследовано экспедицией археологического отряда Чимкентского пединститута в 1982 году. (Н.П. Подушкин).
каратобе
Подквадратный в плане бугор размерами: высота 10-11 м, основание 100х80 м, диаметр верхней площадки 30-40 м. С юга к бугру примыкает площадка трапециевидной формы, отделенная от него рвом шириной 5-6 м. Высота площадки, потревоженной современными захоронениями, 2-3 м. Подъемный керамический материал – фрагменты различных сосудов: кувшинов, горшков, блюд, в основном станковой работы, встречена поливная керамика монголо-тимуридского времени. Раскопки не проводились.
каратобе

Поселение Тентектобе (IV-VI в.в.)

Поселение Тентектобе (IV-VI в.в.) находится в 5 км к юго-востоку от села Алтынтобе, Казыгуртского района.
тентектөбе
Географические координаты: с.ш. 41 ° 46. 997 в.д. 069 ° 45. 502
Подквадратный в плане бугор в направлении север-юг, размерми: высота 10 м, верхняя площадка 10х10 м, основание 70-80 м. С северо-востока к нему примыкает слабо выраженная площадка высотой 3-4 м. Подъемный керамический материал – фрагменты кружек, кухонных горшков в основном ручной работы; декор в виде потеков ангоба. Раскопки не проводились.

Тентектөбе елді мекені (ІҮ-ҮІ ғ.ғ.)

Қазығұрт ауданындағы Алтынтөбе ауылынан 5 шақырым оңтүстік-шығыста орналасқан. 1982 ж. Шымкент педагогикалық институтының археологиялық экспедициясы ашқан (Н.П. Подушкин).
тентектөбе
Географиялық координаттары: с.к. 41° 46. 997 ш.ұ. 069° 45. 502
тентектөбе
Солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан, жоспарда шаршы тәріздес төбенің аумағы: биіктігі 10 м, жоғарғы алаңқайы 10х10, негізгісі 70х80 м. Оған солтүстік-шығыстан жапсарласып жатқан алаңның биіктігі 3-4 м және жалпы диаметрі 30-40 м. Керамикалық ыдыстардың басым бөлігі қолдан жасалып, ангобпен шашырата әрленген асханалық құмыралардан, кеселерден тұрады. Қазба жұмыстары жүргізілмеген.

Қаратөбе қалашығы (Х-ХҮІ ғ.ғ.)

Қаратөбе ауылынан 0,5 шақырым шығыста, тау өзенінің сол жағасында орналасқан. 1982 жылы Шымкент педагогикалық институтының археологиялық экспедициясы (Н.П. Подушкин) зерттеген.

каратобе
Жоспарда төртбұрышты төбенің көлемдері: биіктігі 10-11 м, іргетасы 100х80 м, жоғарғы алаңқайдың биіктігі 30-40 м. Төбеге оңтүстік жағынан ұзындығы 5-6 м ормен бөлінген, трапеция пішінді алаңқай жапсарласып жатыр. Алаңқайдың жоғарғы қабатының 2-3 м қазіргі заман зираттары салдарынан бұзылған. Негізгі керамикалық материалдары – басым көпшілігі қолмен жасалған құмыра, көзе, ас табақ тәрізді ыдыстардың сынықтары, арасында моңғол-темір кезеңіне жататын сырлы керамикалар. Қазба жұмыстары жүргізілмеген.
каратобе

Алтынтөбе қалашығы Х-ХҮІ ғғ.

Алтынтөбе қалашығы Х-ХҮІ ғғ.
алтынтөбе
Алтынтөбе ауылының солтүстігінде, Қаржансу өзенінің сол жағасында орналасқан.
Географиялық координаттары: с.к. 41° 49. 842; ш.ұ.069° 42. 462
Ірі орта ғасырлық қалашық. Орталық төбесі ормен бөлінген шаршы тектес: биіктігі 13-15 м, негізгісі 100х120 м, жоғарғы бөлігі — 40х50 м. Оған оңтүстік-шығыстан, солтүстік-оңтүстік бағытында кескіні белгісіз алаңқай жапсарласып орналасқан (140х80 м). Үш жағынан тізбектеле қорғаныс қорғандарымен қоршалған. Қалашықтың шығыс Қаржансу өзені жағы жар болып келген. Айналасында керамикадан жасалған ірі тұрмыстық ыдыстардың, құмыралардың сынықтарын көптеп кездестіруге болады. Ыдыстардың басым бөлігінде көлденең сызықпен сызылған бейнелер және сонымен қатар монғол–темір кезеңіне және одан да ерте кезеңге жататын керамика ақшыл-көгілдір түсті құймамен көмкеріліп жасалған. Қазба жұмыстары жүргізілмеген.

Городище Алтынтобе X-XVI в.в.
Расположено на северной окраине села Алтынтобе, на левом берегу реки Каржансу.
Географические координаты: с.ш. 41 ° 49. 842; в.д. 069 ° 42. 462
Крупный средневековый город. Центральная часть крыши наподобие квадратной формы: высота 13-15 м, высота с основания 100x120 м, высота верхней части 40x50 м. Вокруг строения с юго-востока, в северо-южном направлении имеется площадка неопределенной формы (140x80. С трех сторон окружен оборонительными ограждениями.Восточная сторона городища-сторона реки Каржансу с крутыми склонами. Вокруг, можновстретить много предметов домашнего обихода из керамики, осколки разбитых ваз. На большинствахпосуд в имеются горизонтальные изображения, а также относящиеся к периоду монгольского –темирской и даже к еще раннему периоду, изделия из керамики имеют покрытиеиз светло-голубого цвета смеси. Раскопки не проводились.

The Altyntobe town of X-XVI centuries.
Located in the north side of the village Altyntobe on the left bank of the river Karzhansu.
Geographical coordinates: 41 ° 49 '482, ş.u. 069 ° 42 '462
A large medieval town. The centralpart of the roof has a square shape: height 13 x 15 m, height from the base 100 x 120 m, height of theupper part 40 x 40 m. Around the building from the south-east, in the north-south direction there is an area of indefinite for. ( 140 x 80 m). Surrounded on three sides by defensive fences. The eastern side of the town is the side of the river Karzhansu withsteep slopes. Around it you can find many household items made of ceramic, broken pieces of vases. On most dishes, there are horizontal images, as well as those related to Mongolian-timur period and even to even earlier periods. Ceramic products have a light blue coating of mixture. Excavations have not been carried out.